FANDOM


Guan YuEdit

Guan Yu 關羽
雲長 Yunchang
250px
Guan Yu Artwork
Gender Male
Relatives

Sworn Brothers: ; Liu Bei, Zhang Fei

Wives:
Sons: Guan Ping , Guan Xing, Guan Suo (Sons); Guan Ping (Adopted Son)
Daughter: Lady Guan

Grand Children:'

Guan Tong (Grandchildren); Guan Yi (Great Grandchildren)
Horse: Chi Tu Ma

Information .


 • Abilities:Halberd Ravaging
 • Height:5'7"
 • Age:18
 • Born: 162 AD
 • Died: 219 AD

 • Titles and Rank:
 • Major
 • Lieutenant General (AD 200)
 • Marquis of Hanshou (AD 200)
 • Governor of Xiangyang
 • General Who Terrifies Criminals
 • General of the Front (AD 219)
 • Marquis of Zhuangchou (posthumous)
 • One of the ‘Five Tiger Generals’

Romance of the Three Kingdoms Chapters Appear: 1, 2, 5–7, 11– 22, 24–28, 31, 34–43, 45, 49–53, 55, 56, 60, 63, 65–67, 70, 73–76, 77, 78–83, 85, 94, 97, 110, 120

Kingdom Shu
Battle .

Yellow Turban Rebellion
Hulao Gate
Xu Province
Guandu
Five Passes
Chibi
Fan Castle


Kingdoms
Shu Crest Wei Crest Wu Crest Jin Crest 40px
Shu
Liu BeiGuan YuZhang Fei • [[]] • [[]] • [[]] • [[]]
Wei
Cao CaoXiahou Dun • [[]]
Wu
Sun JianSun CeSun Quan
Jin
[[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]]
[[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]]
Others
Lü BuDiao Chan • [[]] • [[]] • [[]] • [[]] • [[]]
Unknown
[[]] • [[]] • [[]] • • [[]] • [[]] • [[]] • [[]]